Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Provincial Court
News
พิธีมอบผ้าไตร ในโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับผู้ประนีประนอม ประจำศาลจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนครปฐมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่นางสาวกาญจนา ชนะอินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครปฐม ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม กล่าวแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรให้กับ นายมนตรี ลิ้มม่วงนิล เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน โครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องที่พึ่งแรกของประชาชน"
ระบบศาลดิจิทัล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

การมาเป็นพยานศาล 
ขั้นตอนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม

 

 

 

image
image
image
image
image
image