Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Provincial Court
News
ประชาสัมพันธ์เรื่องการนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องให้ทนายความสถาบันการเงิน และประธานสภาทนายความจังหวัดนครปฐม กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ศาลจังหวัดนครปฐมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องและการตั้งผู้นำชุมชนในการปฎิบัติหน้าที่ผู้ถูกปล่อยชั่วคราว ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกจิตสังคม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นิติกรชำนาญการพิเศษประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ระบบศาลดิจิทัล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  ป ร ะ ก า ศ ศ า ล จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม  

 

 

  ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม เรื่อง กำหนดประเภทคดีไม่มีข้อยุ่งยาก (มย)    (ลงวันที่ 5 ก.พ. 67)

 

 
 

การมาเป็นพยานศาล 
ขั้นตอนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม

 

 

 

image
image
image
image
image
image