Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom Provincial Court
image

ศาลจังหวัดนครปฐม

ประกาศฯ ขอให้คู่ความยืนยันและตรวจสอบรายการโอนเงินimage

ประกาศศาลจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ขอให้คู่ความยืนยันและตรวจสอบรายการโอนเงิน ดังรายการต่อไปนี้

ค่าจัดทำเอกสารผ่านระบบ e-Filing เปิดเอกสาร
ค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบ CIOS เปิดเอกสาร
ค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบ e-Filing เปิดเอกสาร
ค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบกรุงไทย KTB เปิดเอกสาร
ค่าส่งคำคู่ความผ่านระบบ CIOS เปิดเอกสาร
เงินกลางระบบกรุงไทย KTB เปิดเอกสาร

image เอกสารแนบ